http://paeez1.persiangig.com/1385/aban/20aban.jpgکم پیش می اید که ورزشکاری در جلو بازو دچار ضعف باشد چون پرورش کارها در اوایل تمرین خود وقت زیادی را به تمرین این عضله اختصاص داده اند و تمرین این عضله...