10 برترين ها
Loading... Loading... آخرين پست ها
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loading...
 

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • new
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :28:
  28
  28
 • :17:
  17
  17
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :27:
  27
  27
 • :16:
  16
  16
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :26:
  26
  26
 • :15:
  15
  15
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :25:
  25
  25
 • :14:
  14
  14
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :24:
  24
  24
 • :13:
  13
  13
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :23:
  23
  23
 • :12:
  12
  12
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :22:
  22
  22
 • :11:
  11
  11
 • :32:
  32
  32
 • :21:
  21
  21
 • :10:
  10
  10
 • :31:
  31
  31
 • :20:
  20
  20
 • :9:
  9
  9
 • :30:
  30
  30
 • :19:
  19
  19
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :29:
  29
  29
 • :18:
  18
  18